8

Христэч (Библийн) нэр томъёоны англи-монгол орчуулга (֫English-Mongolian Translation of Christian terms)

Хамгийн сүүлд4557цагийн өмнө уншсан байна

Та бүхэндээ 250 шахам христэч нэр томъёоны орчуулгыг хүргэж байна. Энэхүү орчуулгын шийдлийг христэч орчуулагчдын сүлжээгээр нилээн хэдэн жилийн өмнө хамтран ярилцан гаргасан. Мэдээжийн хэрэг зарим нэр томъёо манайд христэч утгаар хэрэглэгдээд удаагүй учраас сонин, хачин, бүр өөрчлүүштэй санагдана. Хэсэг хугацаанд хэрэглэж, засч сайжруулснаар зөв сайн нь хэвшил болж байгаа гэж найдаж байна.
Adoption Үрчлэл
Adultery Завхайрал
Advent Адвент, Христийн ирэлт
Angel Тэнгэр элч
Animism Анимизм
Apostle Элч
Atonement Эвлэрүүлэл, цагаатгал
Authoritative Бүрэн эрхт, тогтоогдсон
Baptism Баптисм
Bible Sunday Библийн ням гараг
Blessing Ерөөл, ивээл
Blood Цус
Call Дуудах, дуудлага
Canon Канон, Эмхэтгэл (Библийн номуудын эмхэтгэл)
Cathechism Катехизм
Catholic Католик, даяар
Chastisement Гэсгээн цээрлүүлэлт
Christian (adj.) Христэч (тэмдэг нэр. өгүүлбэрийн дунд жижгээр бичнэ)
Christian (believer) Христитгэгч (өгүүлбэрийн дунд жижгээр бичнэ)
Christian maturity Христэч төлөвшил
Christianity Христитгэл
Christmas Христ мэндэлсний баяр
Church Сүм, чуулган
Circumcision Хөвч хөндөлт
Clergy Ахлагч, санваартан
Confess Өчих, улайх
Confession Өчил, өчилт
Conscience Мөс чанар
Consecration Ариусгал, ариусгах ёслол
Context Хам сэдэв
Contextualization Ахуй зохицол
Contextualize Ахуй соёлд нь нийцүүлэх
Covenant Гэрээ
Creationism Бүтээхүйн онол
Creed Тунхаг, итгэлийн тунхаг
Cross Загалмай
Culture Соёл, ахуй соёл
Custom Өв, зан үйл, зан заншил
Death Үхэл
Demon Муу сүнс, чөтгөр
Depravity of man Хүний бузар завхрал
Diety of Christ Христийн Бурхан чанар
Dignity Эрхэм чанар
Disciple Шавь, дагалдагч
Discipleship Шавь болгох, шавилахуй, дагалдуулахуй
Discipline Сахилгажуулалт
Doctrine Онол сургаал, Үзэл баримтлал
Dogmatism Догматизм
Edify Тэнхрүүлэх, урамшуулах, зоригжуулах
Election Сонголт
Enemies of the Kingdom Хаанчлалын дайснууд
Envy Дайсагнал
Epiphany Эпифани (ֻБурханыг харуулсан үзэгдэл)
Eternal life Мөнх амь
Evidences of the Kingdom Хаанчлалын нотолгоо
Evil spirit Муу сүнс
Expansion of the Kingdom Хаанчлалын өргөжилт
Faith Итгэл
False witness Хуурамч гэрч
Falsehood Худал хуурмаг байдал
Fellowship Нөхөрлөл
Fertile Crescent Үржил шимт саран хөндий
Flesh Махан бие
Follower Дагалдагч
Forgiveness Уучлал
Form criticism Хэлбэрийн шүүмж
Generosity Өгөөмөр сэтгэл
Gentile Харь үндэстэн
Gifts Бэлэг
God Бурхан, Ертөнцийн Эзэн
Good Friday Ээлт Баасан гараг
Gospel Сайн мэдээ (Сайнмэдээ)
Grace Нигүүлсэл
Great Commandment Агуу тушаал
Great Commission Агуу захирамж
Hatred Үзэн ядалт
Healing Эдгэрэл
Heart Зүрх сэтгэл
Heaven Тэнгэр, диваажин
Hell Там
Heresy Тэрс номлол, буруу сургаал, гаж сургаал
Hermon Хермон
Historical criticism Түүхэн шүүмж
Holiness Ариун байдал
Holy Spirit Ариун Сүнс
Hope Найдвар
Hospitality Зочломтгой зан
Humility Даруу зан
Hypocrisy Хоёр нүүр гаргах
Identity Хэн болох
Idol Шүтээн
Idolatry Шүтээн шүтэх явдал
Immanent Дотор нь байгч
Immanuel Иммануел (“Бурхан бидэнтэй хамт”)
Immortality Мөнхийн чанар, мөнх чанар
Incarnation Биежилт (Христийн хүн биеэрх дэлхийд ирэлт)
Inerrancy of Scripture Бичээсийн алдаа мадаггүй байдал
Infallibility of Scripture Бичээсийн бурууташгүй байдал
Inspiration Бурханы амьсгал, Онгод орох, оруулах
Intellect Оюун ухаан
Intercession Зуучлан залбирах
Israel Израиль
Israelite израиль хүн, үндэстэн
Yahweh (Jehovah) jireh Иавэ Ирэ, Хангагч ЭЗЭН
Yahweh (Jehovah) nissi Иавэ Нисси, ЭЗЭН бол миний туг
Yahweh (Jehovah) rohi Иавэ Рохи, ЭЗЭН бол миний хоньчин
Yahweh (Jehovah) rophe Иавэ Рофе, Эдгээгч ЭЗЭН
Yahweh (Jehovah) shalom Иавэ Шалом, Амар тайвны ЭЗЭН
Yahweh (Jehovah) shammah Иавэ Шамма, ЭЗЭН энд байна
Yahweh (Jehovah) tsedekenu Иавэ Цэдкэнү, ЭЗЭН бол зөв шударга
Jesus Christ Есүс Христ
Jew Иудей
Jewish dispersion Иудейн тархалт
Judgment Шүүлт, шийтгэл
Justification Зөвтгөл, цагаатгал
Kingdom of God Бурханы хаанчлал
Kingdom of Heaven Тэнгэрийн хаанчлал
Laity Итгэгч, сүсэгтэн
Law Хууль
Lent Лэнт (Есүсийн амилсны баяраас өмнөх 40 хоног)
Liberality Нээлттэй, чөлөөт үзэл
Life Амь, амьдрал
Literary criticism Утга зохиолын шүүмж
Lord’s supper Эзэний зоог
Love Хайр
Lust Тачаал
Malice Хорсол
Marriage Гэрлэлт
Martyr Амиараа гэрчлэгч
Meekness Номхон дөлгөөн
Mentor Зөвлөгч, халамжлан хүмүүжүүлэгч
Mercy Өршөөл
Message Мэдээ, сургаал, номлол
Minister Үйлчлэгч, үйлчлэл
Ministry Бурханы ажил, үйлчлэл
Mission work Илгээлт, илгээлтийн ажил
Missionary Илгээлтийн ажилтан
Monotheism Монотеизм
Mortality Мөнх бус чанар
Murmuring Гомдоллох, дургүйцэн бувтнах
Mysticism Мистик
Obedience Дуулгавартай байдал
Ordination Тахил хүртэх ёслол
Original sin Анхдагч нүгэл
Orthodox Зөв сургаал
Pagan Харанхуй бүдүүлэг шашин, харь шашин
Pagan practice ……..-ны зан үйл
Pagan world ……..-ны ертөнц
Palm Sunday Морилсон Ням гараг, морилсон гараг (Есүсийн амилсны баярын өмнөх Ням гараг)
Pantheism Пантеизм
Passage Багцлал, багц ишлэл, хэсэг
Passion Зовлон
Passover Дээгүүр өнгөрөх баяр
Pastor Пастор, удирдагч, халамжлагч
Patience Тэсвэр
Peace Амар тайван
Pentecost Пентекост
Persecution Хавчлага
Perseverance Тэвчээр
Person Бодгаль чанар
Petition Гуйлт
Pharisee Фарисай
Polytheism Политеизм
Poor Ядуу
Power Хүч чадал, эрх чадал
Praise Магтаал
Prayer Залбирал
Preaching Тунхаглал
Predestination Урьдаас товлосон, товлогоо
Pre-existence Урьдаас оршихуй
Pride Бардамнал
Promised Land Амласан газар
Prophecy Эш үзүүллэг
Prophet Эш үзүүлэгч
Propitiation Золилт (аргадалт, тайтгаруулал)
Proselyte Өөр шашинд орсон хүн
Public ministry Олны өмнөх үйлчлэл, нийтийн дундах үйлчлэл
Purgatory Ариусгалын онол
Purity Ариун байдал
Rapture Дээш авагдах, өргөгдөлт, хөөрөлт
Redaction criticism Эмхтгэлийн шүүмж
Redeemer Золигч
Redemption Золилго, чөлөөлөлт, золилт
Redemptive revelation Золилтын илчлэлт
Regeneration Ирэх шинэ үе, шинэчлэл
Religious pluralism Шашны олон эшт үзэл
Repent Гэмших
Repentance Гэмшил
Request Хүсэлт
Resurrection Амилал, амилалт
Resurrection Sunday (Easter) Амилсны баяр
Rhetorical criticism Яруу өгүүлэхүйн шүүмж
Rhetorical Яруу өгүүлэхүй, яруу асуулт
Righteous Зөвт
Righteousness Зөвт байдал
Roman Empire Ромын эзэнт гүрэн
Sadducee Садукай
Saint Ариун хүн, гэгээнтэн
Salvation Аврал
Sanctification Ариусгал, ариусал
Sanhedrin Санхедрин
Satan Сатан
Scripture Судар
Self-denial Өөрийгөө үгүйсгэх
Sermon Номлол
Servant Зарц, үйлчлэгч
Service Үйлчлэл
Shamanism Бөө мөргөл
Sin Нүгэл
Slander Гүтгэлэг
Soul Амин сүнс
Spirit guides Сүнс дуудагч
Status Статус, байр суурь
Strife Хэрүүл тэмцэл
Suffering Зовлон, гачлага
Supreme Commander Их жанжин, дээд коммандлагч
Syncretism Синкретизм (хольж хутгах үзэл)
Teaching Сургаал
Temptation Сорилт, уруу татлага
Textual criticism Эх бичвэрийн шүүмж
The Annunciation Анунсиаци (Габриел элчийн Марьт дамжуулсан мэдээ)
The Being Ахуй Нэгэн
The Being of God Бурхан ахуй
The Fall Уналт
The Offices of Jesus Christ Есүс Христийн алба
Thinking Бодол
To redeem Зольж авах
Torah Хууль, зааварчилгаа, ХГ-ний эхний таван ном
Tradition Уламжлал, ёс заншил, уламжлалт ёс
Traducianism Өвлөхүйн онол
Transcendent Ангид оршигч
Transfiguration Төрх хувиралт
Tribulation Зовлон, трибуляци
Trinity Sunday Гурвалын ням гараг, Гурвалын гараг
Unclean spirit Бузар сүнс
Unity Нэгдэл
Universalism Бүгд аврагдах онол (Универсализм)
Universe Орчлон
Wisdom Мэргэн ухаан
Word of God Бурханы үг
Work Ажил, үйлс
Work of Jesus Christ Есүс Христийн үйлс
World Ертөнц, дэлхий
Worldliness Дэлхийлэг байдал
Worship Мөргөл, хүндэтгэл

 

Сэдэвийн ангилал: Бусад, ЗАР МЭДЭЭ, НИЙТЛЭЛҮҮД, Христитгэлийн тухай, Христэч нэр томъёоны англи-монгол орчуулга
Түлхүүр үг: , , , ,

"Христэч (Библийн) нэр томъёоны англи-монгол орчуулга (֫English-Mongolian Translation of Christian terms)"
нийтлэлд 8 сэтгэгдэл байна

 1. Tsolmon says:

  Ikh kheregtei ugnuud baina, bayarlalaa Bayra akh aa. Bless you :good:

 2. Uuganaa says:

  Ezen Burkhand talarhaya, bidnii kheregtseeg dandaa khangadagt.

  Bayaraa akhaa, taniig bolon tanai ger buliig burkhan urgelj iveekh boltugai.

 3. BJB says:

  GOI bn aa, thanks.

 4. dashka says:

  Bayarlalaa Bayaraa ahaa Uneheer heregtei zuil bnaa God bless you

  • Tugsuu says:

   Hi Daashka ene uguudiig Amaraa Bekhee 2-t sain tseejluuleerei. Orchuulgand ni bainga hereg boloh uguud baina. Minii daalgavaraar ter 2-s chi shalgalt avaarai ene uguudeer ha ha ha. Amjilt husii minii munkhiin naiz naraa.

 5. erka says:

  mash ih bayarlalaa ene gariin uilsiig BURHAn iveeg

 6. Muunii says:

  Sain bna uu? bi bible angliar unshih gej baigaamaa?

  Edgeer ugnuudiig tseejilmeer bna. file-aar bgaa yu?

  shuud copy hiij bolohgui bnaa.

  Bayrlalaa.http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif

 7. Muunii says:

  Sain bna uu? bi bible angliar unshih gej baigaamaa?

  Edgeer ugnuudiig tseejilmeer bna. file-aar bgaa yu?

  shuud copy hiij bolohgui bnaa.

  Bayrlalaa.

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл үлдээх

http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif 
 
© 2017 UKMCF.com. Вэб сайтаас мэдээ мэдээлэл авсан тохиолдолд зохиогчийн эрхийг хүндлэн сайтын нэрийг тавих буюу нийтлэгчийн нэрийг заавал дурьдан уу..